Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει αποκτήσει τις εξής πιστοποιήσεις:

 

Α) σε Διεθνές επίπεδο: 

 

Το πιστοποιητικό  ΕΝ ISO 9001:2015, στο πεδίο εφαρμογής: «Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» από το Φεβρουάριο του 2018 και μέχρι το 2021. 
 

EΛΟΤ GR ISO 9001:2015

ΕLOT EN ISO 9001:2015

 

Β) σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο: 

 

το Σήμα Ποιότητας EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social Services) της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση E.P.R. ( European Platform For Rehabilitation) από το 2008 μέχρι το 2013 και από το 2016 και μέχρι το 2018.

 

 

Γ) σε Εθνικό επίπεδο:


Την Πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 με αρ. απόφασης 224/01.09.2016 και κωδικό 2000464. 
 

                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικούς στόχους αποτελούν:

 • Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους εκπαιδευόμενους και τις οικογένειές τους με τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες και απαιτήσεις του Εθνικού Οργανισμού  Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση (E.P.R.) σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του «Θεοτόκος».
 • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχομένων  υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες του «Θεοτόκος».
 • Η δίκαιη και ίση φροντίδα των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, εξασφαλίζοντας πάντα το διακριτικό χειρισμό και τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας στα προσωπικά δεδομένα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EQUASS & ISO 9001, μέσω αποτελεσματικών μεθόδων σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα τα στάδια Παροχής Υπηρεσιών.
 • Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα που αφορούν προδιαγραφές – χαρακτηριστικά Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των Εκπαιδευομένων της.
 • Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό του «Θεοτόκος» σε Επιστημονικά θέματα και σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας” στο «Θεοτόκος»
 • Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Νοητικής Υστέρησης και Αναπτυξιακής Ανεπάρκειας, επιδιώκοντας την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της περιθωριοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο σκοπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και βελτιστοποίηση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσιών.
 • Παρεμβαίνει εφαρμόζοντας και αξιολογώντας εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης και σχεδιάζει τις κατάλληλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτάσεις των εκπαιδευομένων και των οικογενειών τους.
 • Προσφέρει υπηρεσίες στην αναζήτηση, προσαρμογή και διατήρηση της εργασίας σε άτομα με ειδικές δυσκολίες.
 • Ελέγχει  την  ορθή εφαρμογή  των   Διεργασιών   &   Διαδικασιών   Διαχείρισης  Ποιότητας   στο  «Θεοτόκος».
 • Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό του «Θεοτόκος» και φροντίζει για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους γενικότερους στόχους.