«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής ΚΔΗΦ- ΙΠΑΠ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"» με κωδικό MIS: «5001577»»

 

Την Παρασκευή 15/04/2022, στο χώρο του ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής- ΚΔΗΦ- ΙΠΑΠ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

 

                   

 

]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>